Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štatút Mestskej knižnice Skalica

 

   Mesto Skalica na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici Slovenskej v znení neskorších predpisov vydáva tento štatút mestskej knižnice.

 

§ 1

Právne postavenie knižnice

 

   Mestská knižnica Skalica (ďalej „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično – informačných služieb. Knižnica je samostatným právnym subjektom, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, nadobúda práva a povinnosti, má majetkovo – právnu a pracovno – právnu zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

   Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom mesta knižnica spolupracuje so Záhorskou knižnicou v Senici, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Senica a Skalica.

 

§ 2

Poslanie knižnice

 

1/ Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično – informačné služby, a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

2/ Základným predmetom činnosti knižnice je:

  • utváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
  • poskytovanie základných knižnično-informačných služieb v celom komplexe prostredníctvom špeciálnych knižnično-informačných služieb všetkým užívateľom, vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom,
  • zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby,
  • zabezpečovanie kultúrno – osvetovej činnosti,
  • zabezpečovanie múzejnej, zbierkovej a galerijnej činnosti,
  • organizovanie a uskutočňovanie kultúrno – vzdelávacích a kultúrno – poznávacích aktivít.

 

§ 3

Sprístupnenie knižničných fondov

 

1/ Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

2/ Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien neskorších predpisov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

3/ Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

 

§ 4

Správa knižnice

 

1/ Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom mesta zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa riaditeľ knižnice.

 

§ 5

Hospodárenie knižnice

 

1/ Hospodárenie knižnice je v zmysle zákona č. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne -záväzných právnych noriem a interných predpisov Mesta Skalica.

2/ Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svoje činnosti, je majetkom mesta, ktorý jej je zverený do správy v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

§ 6

Záverečné ustanovenie

 

1/ Poskytovanie knižnično – informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Skalici.

2/ Zmeny a doplnky tohto Štatútu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Skalici.

3/ Štatút Mestskej knižnice Skalica bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Skalici dňa 8.10.2009 a nadobúda účinnosť dňom 9.10.2009.

 

 

V Skalici, dňa 8.10.2009

 

 

                                                                                             Ing. Stanislav Chovanec

                                                                                                   primátor mesta